Fotbalový klub SK Tatran Šatov

Historie vzniku SK Tatran Šatov

/ Václav Kropáč – podklady Kučera Jozef, Peřinka Adolf, Bulín Antonín, Saxa Jozef /

První zápisy

V roce 1921 měl Šatov při sčítání lidu 2081 obyvatel, z toho 638 Čechů – převážně dělníků v keramické továrně. Do sportovní a kulturní činnosti se úspěšně zapojovali tehdejší Sokol, který byl založen v r. 1923 jako odbočka znojemské jednoty a oddíl dělnické mládeže FDTJ. Rok 1923 je tak datován jako historický mezník vzniku dnešního Tatranu. Sokol cvičil zpočátku v nádražní kantýně a na prostranství před ní a po otevření české národní školy v její tělocvičně. Oddíl FDTJ především na veřejném prostranství zkraje Šatova od Havraníků, na místě současného parčíku před Šimečkovým. Již v roce 1924 cvičili členové místního Sokola na župním sletu v Třebíči. Členové místní jednoty se zúčastnili župního cvičení ve Znojmě, které se konalo r. 1925 u příležitosti otevření znojemské sokolovny a v roce 1926 pak sokolského sletu v Praze. V obci samé se pořádaly tělovýchovné akademie a na různých veřejných oslavách cvičení s tělovýchovnými vložkami.

Předválečná léta

Cvičenci Sokola se scházeli v tělocvičně české školy, kde se jim věnovali pánové František Texl a Antonín Šedivý, později tuto štafetu přebírá paní Soňa Kratochvílová – Langrová / učitelka ZŠ /, která se dlouhá léta věnovala základní a rekreační tělovýchově v Šatově. První fotbalové hřiště menších rozměrů bylo v blízkosti zdejší keramiky a klub měl název SK Šatov, kde hráli např. František Švéda, Rudolf Jelen...

Poválečné období

Po válce došlo ke scelení tělovýchovy, což se stalo i v pohraniční obci Šatov. Toto období přináší další změnu v místu sportoviště – ruší se hřiště u keramiky a následuje jeho vybudování na loukách za bývalým mlýnem dnešního zemědělského družstva. Dle přídělové listiny Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství v Praze ze dne 10. listopadu 1948 bylo vloženo právo vlastnické Tělocvičné jednotě Sokol v Šatově na pozemky, kde se nachází současný sportovní areál Tatranu.

Padesátá a šedesáta léta

Dle výpisu z pozemkové knihy bylo toto právo vlastnické dne 30.6.1956 vloženo TJ Tatran Šatov. Pod touto hlavičkou hráli fotbalisté v okresním přeboru a obsadili 5. místo. Předsedou Tatranu byl Ladislav Háva / mistr v keramické továrně /. V roce 1957 byly na hřišti vybudovány nové kabiny a to hlavně zásluhou Adolfa Peřinky st., pana Lukáše, Františka Vybírala aj. Na hřišti se buduje značným nákladem studna. Po tragické smrti dosavadního předsedy Tatranu Ladislava Hávy / při jízdě na motocyklu na fotbalové utkání do Znojma, kde hrálo mužstvo z Brazílie, když mu do protisměru vjel jiný motocyklista /, byl zvolen novým předsedou Adolf Peřinka. V týmu kopané účinkovali mj. pánové Martínek Joža a Fera, Jurák František, Buček Jan, Vavříček František, Vajčner Jan, Nedvěd František, Kogler Jan, Peřinka Stanislav, Matěj Pavel, Janák, Rajnoha František, Brada Ladislav, Švéda Miloš, … V roce 1958 měl Tatran asi 100 členů. V jednotě byl připravován nácvik prostných na II. celostátní spartakiádu v Praze. Mužstvo kopané skončilo v okresním přeboru na 3. místě. V šedesátých letech se ujímá funkce ve výboru TJ Tatran pan Tobolka František / důstojník pohraniční stráže/ a jeho činnost a spolupráce hraničářů na dobudování hřiště a okolí byly markantní. Pouze finančních prostředků je nedostatek, což zastavilo již v roce 1963 postup oddílu kopané dospělých z okresu do vyšší soutěže. K nejčastěji skloňovaným jménům týmu kopané počátku a poloviny šedesátých let patřili borci jako Matuský Emil, Bulín Antonín, Grecman Petr, Bielas Reinhold, Ševčík Rudolf, Obšusta Pavel a Ondřej, Košťál Miroslav, Saxa Jozef,Vystrčil Jan…..a trenér Kratochvíl / důstojník pohraniční stráže /. Koncem šedesátých let odcházejí talentovaní fotbalisté po narukování do RH Znojmo – jako např. František /Čert/ Braun a Karel Švéda, kde hrají krajský přebor. Z funkcionářů a trenérů působí Adolf Peřinka, Strnad Stanislav, Kratochvíl, Kučera Josef.

Sedmdesátá léta

V sedmdesátých letech jsou v TJ Tatran pod vedením předsedy Josefa Kučery a tajemníka Rudolfa Mikuly organizovány 4 oddíly – A mužstvo a dorost v kopané, odbíjená, ZRTV / spartakiádní cvičení / a stolní tenis. První základy získávají sportovci volejbalu a stolního tenisu v ZDŠ, kde je vedou učitelé Antonín Prycl a později Ladislav Chvíla. Impulsem pro rozvoj jsou získané tituly okresního přeborníka žáků stolního tenisu zásluhou Ondřeje Šušláka v roce 1971 a Pavla Vajčnera rok poté. Oba sporty však zanikají koncem sedmdesátých let z důvodu nedostatku hráčů a trenérů. Aktivní již tak zůstává vedle pětiletkově cvičících spartakiádníků pouze oddíl kopané, který je rozšířen o mužstvo dorostu a žáků. V tomto období působí A mužstvo stále v okresním přeboru, kde se umísťuje zpravidla podle toho, jakým způsobem se podaří tým doplňovat o mladé příchozí fotbalisty z řad příslušníků pohraniční stráže. Výběry těchto hráčů se konají každý rok a mnohá jména se prosadila v Tatranu tak výrazně, že zůstávají dodnes nezapomenuta a to nejen u místních děvčat. V týmu jsou z domácích mj. hráči Christl František, Červinka Stanislav, Peřinka Stanislav, Kheil Jiří. Také se stává, že v mužstvu působí z odchovanců pouze Jan / Johan / Peřinka, Jiří /Pomeranč/ Braun a František Texl. U mužstva působí v roli trenérů mj. Švéda Karel a Saxa Josef. Od 13.-14.5. 1977 se poprvé kontaktuje tajemník MNV Šatov Štefan Ondrejovič jako člen delegace okresu Znojmo v družebním okresu Nové Zámky ze Slovenska s tajemníkem MNV a předsedou TJ Družstevník Semerovo Štefanem Rosenbergem, kde se domluvili na dalším setkání.Ve dnech 16.-17.7.1977 pak dochází k setkání zástupců tělovýchovných klubů, společenských organizací a zemědělských družstev a obcí Šatov a Semerovo v Šatově. Dochází tak k podpisu smlouvy o přátelství, kterou za Tatran podepisuje předseda Jozef Kučera / od 9.7.2005 čestný občan obce Semerovo / a za semerovské fotbalisty předseda TJ Družstevník Štefan Rosenberg. V příštím roce se 15. února 1978 zúčastnila delegace Tatranu vedená Jozefem Kučerou a Jozefem Saxou členské schůze fotbalistů v Semerově, na které byl přítomen pan Karel Havliš, bývalý učitel v obci Semerovo a taktéž v Hnanicích. Toto přátelství je udržováno do dnešních dnů, hlavně díky patriotům Josefu Kučerovi z Tatranu a starostům obcí Imrichovi Hrabovskému /Semerovo/, Josefu Ustýnkovi a poté ing. Františce Jahodové /Šatov/.

Osmdesátá léta

Tým kopané v okresním přeboru pod vedením trenérů Františka Christla a později Františka Juráka st. již tvoří z větší části civilové – brankář Bedřich Novák, hráči Petr Daniel / z Tasovic /, Braun Jiří, pomalu končící Jan Peřinka a Stanislav Červinka, Potočný Jan, Matuščin Miroslav / z Brumova KP/, Václav Kropáč / z Oblekovic 1.B/, Fehér Milan / z Miroslavi 1.A /, Olin Janečko / z TJ Znojmo 1.B /, Horecký Jiří / z RH Znojmo 1.A /, Cileček Jiří, odchovanci Jurák František ml., Braun Karel, Ondřej Jančík, Beck Ladislav aj.… z řady vojáků mj. …Vojta Bartošák , Petr Zachar / souběžně hrál hokej ve Znojmě/, Ján Chovanec, Lojza Smolík aj. Mužstvo končí zpravidla v horní polovině tabulky bez ambicí na postup.

Devadesátá léta

1990

Společenské změny roku 1989 se promítají taktéž do sportovního dění v TJ Tatran Šatov. Pod vlivem zbourání „železné opony“ a ukončení provozu jednotky pohraniční stráže v Šatově dochází k zastavení pravidelného přísunu mladých fotbalistů z řad pohraničníků a každoročnímu „ okysličování výkonu“ fotbalového týmu Tatranu. Také pro místní amatérské fotbalisty se tak otevírá cesta do Rakouska „za šilinkem“, kam bez náhrady odcházejí Jurák František, Papež Matěj, Novák Bedřich a Janečko Ondřej, Braun Karel pak do Německa. Postupně končí s aktivním fotbalem starší hráči – Potočný Jan, Daniel Petr, Braun Jiří, Matuščin Miroslav, Jančík Ondřej, Horecký Jiří, Fehér Milan, Kropáč Václav, Beck Ladislav. Tím se prakticky rozpadá mužstvo, které vede Hovorka Josef / bývalý hráč RH Znojmo a Tasovic / s Františkem Jurákem st. Funkci předsedy Tatranu přebírá po Štefanu Bencovi / voják z povolání / aktivní hráč Jiří Cileček. Ve funkci dlouholetého správce končí Karel Švéda, jeho místo zastává nakrátko aktivní hráč Patrik Kmotras.

1991

Neúplné, výkonnostně slabé mužstvo sestupuje po 35 letech působení Tatranu v okrese do III. třídy. Tímto okamžikem taktéž končí svoje působení u šatovské kopané dlouholetý hráč a trenér František Jurák st.

1992

Trenér Miroslav Matuščin začíná zařazovat do týmu mladé hráče, kteří v důsledku reorganizace III. tříd a horšího skóre s Havraníkami sestupují do IV. třídy, kde začínají nabírat zkušenosti a výkonnost na základě pravidelné přípravy. Mužstvo je složeno s 15ti a 16ti letých – Peřinka Zdeněk, Čopf Jaroslav, Boháč Květoslav, Hulán Petr, Müller Miroslav, Šimeček Josef, o něco starší jsou Artim Luboš, Texl Čeněk, Berka František, nejstaršími jsou Vrba František /70/, Cileček Jiří /61/, Kmotras Patrik /72/, Vavříček Petr /67/, Chvíla Ladislav /72/, Ženčuch René, místy nastupují také ještě Fehér Milan /58/, Kropáč Václav /56/.

1993 - 1994

Opakovaně se těsně nedaří postoupit do III. třídy okresního přeboru. V posledním zápase sezony 93/94 Tatran vítězí dopoledne ve Višňové 2 : 1 a je jednou nohou ve III. třídě, když na dálku soupeří s Hlubokými Mašůvkami. Ty však nakonec díky stejným rozhodčím a jejich zásluhou odpoledne také doma vítězí a postupují místo Tatranu.

1994

Po ukončení sezony 1993/94 a setkání s mužstvem Semerova v Šatově, se v červnu dává dohromady tým lidí, kteří chtějí pracovat pro Tatran systematicky a vrátit ho tam, kam po dlouhá léta patřil tj. do okresního přeboru. Členy nově složeného výboru jsou : Peřinka Jan – předseda, Kropáč Václav – ekonom a sekretář, Matuščin Miroslav – trenér „A“ týmu žáků a správce, kontrolní komise – Kučera Josef, Medvěd Jan, Dudešek Rostislav. Nový výbor si hned úvodem dává nelehký úkol – vybudovat travnaté hřiště, opravit zdemolované objekty v areálu včetně kabin a upravit nevzhledné okolí. Projekt na rekonstrukci fotbalového hřiště zatravněním zpracovává prof. Bureš, známý brněnský projektant sportovišť. Celkový rozpočet by měl být 470 tis. Kč, což byla pro Tatran tehdy astronomická částka. Shodou náhod a rychlé reakce se podařilo sekretáři Václavu Kropáčovi zařadit projekt již po stavebním řízení do akce ČMFS Praha – „Zelený trávník“ a získat příspěvek ve výši 300 tis. Kč. Dalším úspěchem bylo zařazení akce do rozpočtu OTS Znojmo, kde jsme prostřednictvím ekonomické komise v rámci oprav a údržby získali 120 tis. Kč pro rok 1995. Významným partnerem se od roku 1994 stává obec Šatov, kde nám starosta Josef Ustýnek přiděluje příspěvek na činnost ve výši 100 tis. Kč ročně. Pro posílení finančních prostředků prodává Tatran pozemky mimo areálu, kde jsou v současnosti zahrady a vinice po obou stranách současného kempu. Po tomto zajištění plánovaného rozpočtu jsou stavební práce na rekonstrukci sportovního areálu zahájeny v listopadu 1994 a to ihned po ukončení soutěží. Hlavním partnerem je v tomto období Zemědělské družstvo Šatov, které poskytuje mechanismy s pracovníky a dále široká obec tatranská, která se hojně zapojuje do akce. Zpočátku se likvidují obrubníky po torzu atletické dráhy, hřiště je hluboce zoráno, v horní polovině je vytěžena a odvezena jílovitá zemina do hloubky 30 cm včetně svahu u zahrad se snahou zvětšení hracího prostoru a zmírnění 1,5 metrového výškového rozdílu mezi horní a spodní brankou. Do konce roku je v pásech navezena hlína – celkem 260 aut LIAZ a to z různých zdrojů v okolí obce.

1995

V zimním a předjarním období pokračují zemní práce. Mezi navozené pásy hlíny se dováží dalších 70 aut Liaz tohoto materiálu. Těžkými greaderem je urovnán povrch, promísen písek a humózní rašelina. Je vybudována přípojka na zemědělský závlahový systém, který čerpá vodu z řeky Dyje a přes bazén pak za pomoci čerpadel a trubkového systému dochází k umělému zavlažování rekonstruované plochy fotbalového hřiště. K osetí plochy jsou přizváni zkušení správci sportovních areálů v Ratíškovicích – Ladislav Toman a Šardicích – Jaroslav Knoflíček. Jsou vybetonovány ochozy pro diváky, střídačky pro hráče a postupně se připravuje za kabinami k tréninkovým účelům prosívková plocha s osvětlením. . Se souhlasem Správy policie ČR je „Za rotou“ dobudováno náhradní hřiště, které slouží po dobu rekonstrukce hlavní plochy k mistrovským utkáním. Trenérům Novákovi Bedřichovi a Miroslavu Matuščinovi se podařilo postoupit do III. třídy OP. Žáci vedení Štefanem Darvašem se umísťují na 1. místě okresního přeboru. TJ Tatran Šatov poprvé organizuje 12. velikonoční výstavu vín v Šatově, čímž přebírá desetiletou štafetu po šatovských zahrádkářích a jednoleté akci dua Šinka + Šušlák.

1996

V jarním období je rekonstruováno vnitřní zařízení kabin včetně sociálního zařízení . K slavnostnímu zahájení provozu travnatého hřiště dochází 3.8.1996 za účasti fotbalistů ze Semerova. Tím se Tatran zařazuje na okrese za Znojmo, Miroslav, Tasovice a Moravský Krumlov do klubu trávníkářů a doposud mu co do kvality patří jedno z prvních míst. Výboru Tatranu se tak za spolupráce mnoha brigádníků s jejich nespočitatelným množstvím odpracovaných hodin daří splnit předsevzetí z roku 1994. Travnaté hřiště se tak stává chloubou Tatranu a patří dodnes k těm světlejším bodům v obci. Na podzim je do okresního přeboru přihlášeno mužstvo dorostu a pro jeho vedení se výboru daří nově získat bývalého hráče Luboše Rohovského, s nímž spolupracuje Rostislav Halkoci / mj. bývalý ligový hráč Baníku Ostrava a Zbrojovky Brno /. Mužstva starších žáků / trenér Darvaš Štefan / a mladších žáků / trenér Miroslav Matuščin / jsou přihlášeny, přes naléhání o postoupení soutěže tehdejších ligových Drnovic, do I.třídy župní soutěže.

1997

Je realizována výstavba 2 tenisových antukových kurtů se studnou. Práce organizačně řídí Luboš Rohovský. Celkový rozpočet akce je 270 tis. Kč. Před kurty je vybudováno prosívkové hřiště na nohejbal. Zlepšené materiální a finanční podmínky klubu včetně zkvalitnění tréninkového procesu se začínají postupně projevovat na sportovních výsledcích jak mládeže, tak týmu dospělých.

1998

A mužstvo trenérů Bedřicha Nováka a Petra Daniela postupuje po tvrdém souboji s Blížkovicemi zpět po několika letech do okresního přeboru. O úspěch se zasloužili hráči : Kogler Jan, Ženčuch René, Cileček Jiří, Texl Čeněk, Berka František, Čopf Jaroslav, Kmotras Patrik, Vrba František, Boháč Květoslav, Šimeček Josef, Pisca Jaroslav / Sokol Šanov /, Artim Luboš, Peřinka Zdeněk, Müller Miroslav. Do mužstva přicházejí : Martin Šmudla a Robin Hricko / oba Družstevník Konice /, Koch Miroslav / TJ Znojmo /, bratři Kovalští / Chvalovice /. V červenci se koná na oslavu 75 let trvání Tatranu setkání se Semerovem. Při utkání týmů brněnského herce Bolka Polívky a Znovínu Znojmo se ve sportovním areálu Tatranu sejde neuvěřitelných 3 500 diváků. Při údržbových pracích je opravena střecha nad kabinami – oplechováním.

1999

V zimním období odcházejí od A týmu trenéři Novák a Daniel, místo nich nastupuje Josef Saxa a vedoucí mužstva Václav Kropáč. Po několika zápasech však dochází k další změně a k týmu přichází místo Saxy trenér Pavel Sláma. Nadále se zlepšuje výkonnost dorostu pod vedením Luboše Rohovského, z důvodu nízkého počtu starších žáků je odhlášena župní soutěž – žáci přecházejí pod vedením Miroslava Matuščina do okresu. Je vybudována kanalizační přípojka na veřejnou síť a zatravněna tréninková plocha za spodní brankou a u bazénu. Ve spolupráci se Znovínem Znojmo, agenturami MoHiLa Liberec / Pavel Landa / a Viva Praha / Jan Vala /, Cyklo Kučera Znojmo aj. se Tatran podílí na realizaci projektu – Znovínská padesátka / 50 km cykloturistický závod v okolí Šatova a Retzu /. Po rekonstrukci původní klubovny je uvedeno do provozu pohostinství, kam se uchyluje nejen v době fotbalových utkání řada fanoušků k širokému rozboru fotbalového a veřejného dění v Šatově i mimo něj.

2000

K „A“ mužstvu přichází po zimě místo Slámy od dorostu trenér Luboš Rohovský, vedoucím týmu zůstává Kropáč. Dlouhodobě kvalitní vedení trenérem Rohovským zakončuje dorost s trenérem Jozefem Saxou a vedoucím mužstva Pavlem Juhaňákem ziskem trofeje okresního přeborníka. V utkání ve Slupi proti týmu Višňové a remíze 1 : 1 se v penaltovém rozstřelu radují hráči : Varga Jiří, Juhaňák Pavel, Malačka Luboš, Koza Jan, Koza David, Štorek Jindřich, Štorek Vojtěch, Frlaus Michal, Indrych Viktor, Nesnídal Martin, Kurta Milan, Kříž Pavel, Rohovský Luboš, Rohovský Jiří, Kopečný Michal. Mužstvo není přihlášeno ke škodě věci do župní soutěže a to z důvodu využívání talentovaných hráčů u A týmu / Koza Jan, Pavel Kříž, Štorek Jindřich, Koza David, Rohovský Luboš, Varga Jiří/. 26.6.2000 se hraje na Tatranu přátelské utkání s ligovým mužstvem Bohemians Praha /trenéři Petržela a Hruška /, které v pěkném zápase vítězí 0 : 7. Proběhla plynofikace celého areálu. Na již plný pracovní úvazek zaměstnává Tatran svého správce Miroslava Matuščina.

2001

Dorost s trenérem Saxou opakovaně soupeří o přeborníka okresu. V Hrušovanech n. Jevišovkou prohrává 2 : 3, doma v odvetě pak 0 : 2. Žáci s trenérem Matuščinem získávají titul okresního přeborníka ve Višňové. Na podzim přechází Matuščin k Rohovskému do A týmu, žáky vede Novák Bedřich. A mužstvo je doplněno hráči Alexou Janem a Nehybkou Jiřím / oba Fotbal Znojmo 1.A /, Švédou Petrem / Kuchařovice 3.tř. /. 22.6.2001 se na hřišti Tatranu koná oslava 800 let trvání Šatova za účasti Semerova. Opravují se zadní fasády budov včetně okapů.

2002

Je založeno mužstvo přípravky, které trénuje společně se žáky Novák Bedřich a Javůrek Petr. Do A týmu přicházejí z Konic Jan a Ivan Jelínkovi, z dorostu Pavel Kříž, Jindřich Štorek a z 1. SC Znojmo Pykal Aleš s Romanem Pölderlem , z Rakouska se vrací Artim Luboš a doplňují tým hráčů : Alexa Jan, Ženčuch René, Koza Jan, Švéda Petr, Nehybka Jiří, Cileček Jiří, Zavadil David – Fotbal Znojmo 1.A /, Müller Miroslav, Vrba František, Šimeček Josef, Peřinka Zdeněk. V létě je na Tatranu sehráno utkání HC Znojemští orli / Extraliga hokeje / v. Tým hvězd Radiožurnálu, mj. Tomáš Rosický /Sparta Praha, Borussia Dortmund, Arsenal Londýn /, Tomáš Hübschman / Sparta Praha, Šachtar Doněck /, Václav Němeček / býv. Sparta Praha /, hokejisté z kanadské NHL Patrik Eliáš a Martin Havlát, bratr Tomáše – Jiří Rosický aj.

2003

A mužstvo se opakovaně umísťuje na špici okresu – tentokráte na 3. místě, postupují Hatě. V létě přicházejí na roční hostování Peter a Michal Samašovi z Chvalovic. Do soutěže je přihlášeno B mužstvo, které má být možností pro hráče z lavičky a mladé talenty s cílem postoupit do III. třídy. Na vlastních pozemcích je realizována výstavbu kempu – 10 ks chatek zakoupených z Vranovské přehrady. Náročné vydolování z terénu a transport dopadl úspěšně prostřednictvím jeřábu firmy Jantač a dopravy ZD Šatov téměř bez poškození těchto starších typů pionýrských chatek.

2004

U A mužstva se projevuje pravidelná příprava trenérů Matuščina a Rohovského, kteří dovedli tým k hranici postupu na 2. místo za Moulin Rouge Znojmo. Ve vzájemných zápasech prohráváme 0 : 1 a 1 : 3, kdy především hráči soupeře Vacek a Krška / nyní hráči Vojkovic / tvoří hru a střílejí góly. Dorost se připravuje společně s áčkem, žáky a přípravku vedou Novák Bedřich a Kogler Jan. Po podzimu je odhlášeno B mužstvo pro nedostatek hráčů / odchody, zranění, zaměstnání /. V říjnu byla zahájena přístavba kabin pro mládež a kuchyně – dodavatelsky firmou Atlanta Znojmo.

2005

V tomto roce zaznamenává Tatran historický úspěch a poprvé postupuje s týmem dospělých do krajské soutěže – I. B třídy. O tento výsledek se pokoušely celé generace hráčů a funkcionářů . Pravděpodobně nejblíže k tomu bylo v roce 1963, kdy v posledním rozhodujícím utkání podlehl Tatran Tasovicím. Teprve po hlubokém propadu v letech 1990 – 1994 se to podařilo po desetiletém úsilí a to zpočátku systematičností práce výboru tvořeného předsedou Janem Peřinkou, sekretářem Václavem Kropáčem, trenéry Miroslavem Matuščinem a Lubošem Rohovským, členy výboru Josefem Kučerou a Jaroslavem Svobodou, Janem Medvědem a Rostislavem Dudeškem, trenéry Novákem Bedřichem a Saxou Josefem. Vytvářením podmínek v uplynulých deseti letech se postupně zkvalitňuje tréninkový proces a úspěch má především práce s mládeží, výchova od žáků až po současný tým, který je také vhodně doplňován o další hráče. Postupující mužstvo trenérů Matuščina a Rohovského tvoří : Alexa Jan, Pavel Moler, Koza Jan, Rohovský Jiří a Luboš, Müller Miroslav, Nehybka Jiří, Vrba František, Kříž Pavel, Peřinka Zdeněk, Štorek Jindřich a Vojtěch, Artim Luboš, Berka František, Nesnídal Martin. Významnými faktory ovlivňujícími vzestup šatovské kopané jsou také z vlastní činnosti vytvořené finanční prostředky / z provozu kempu a tenisových kurtů, organizace výstavy vín, spolupořádání cykloturistického závodu Znovín cup, brigád na sběru kovového odpadu / a podpora sponzorů / Obec Šatov, Znovín Znojmo, ZD Šatov, Raab Karcher, IS Znojmo, Bimok Air Praha, Hynek Miloslav, aj. / Po podzimu je A tým na skvělém 1. místě I. B třídy skupiny B . Velkým oživením byl příchod Lukáše Kaliny z Moulin Rouge Oblekovice, který svým dravým stylem a střeleckým uměním strhává další hráče k výborným výkonům, kdy se daří střelecky Jindrovi Štorkovi / 12 gólů za podzim /. Tým dorostu vede současně s „A„ Miroslav Matuščin, žáky a přípravku Bedřich Novák a Kogler Jan.

2006

Před jarní částí odchází z mužstva Kalina a z hostování v dorostu 1. SC Znojmo se vrací odchovanec Jaroslav Křišťál a dále z Jevišovic /1.A / přestupuje Libor Procházka. Mužstvo dlouho soutěž vede, ale 5 kol před koncem pozici ztrácí. Soutěž nedohrává opora zadních řad Jiří Nehybka, z týmu se vytrácí duch, lehkost a nadšení, kterým hráči v minulém roce tolik překvapovali soupeře. Sen o postupu do 1. A třídy se rozplývá do ztracena. Před koncem sezony oznamují trenéři Matuščin a Rohovský odstoupení z funkce, tým končí na 3. místě tabulky 1.B s minimální ztrátou na postupující Moravskou Slavii Brno, se kterou má vzájemný poměr utkání 0 :1, 0 : 1. Do sezony 2006/2007 je do funkce trenéra A týmu angažován Šalomon Stanislav / bývalý hráč RH Znojmo /, vedoucím mužstva je Milan Fehér , kterého po pěti kolech střídá Jan Peřinka . Po podzimu je vidět, že mužstvo hledá svou tvář. Po vyloučení střelce Jardy Křišťála, zranění Müllera Miroslava a Peřinky Zdeňka, absenci hráčů Jiřího a Luboše Rohovských, Kozy Jana jsou do týmu zařazováni nezkušení dorostenci Matuščin Zdeněk, Machovský Karel, Křišťál Luboš a Bělák Michal. Hledáním místa pro nové hráče není nalezen potřebný herní styl a proto je mužstvo v polovině sezony se sedmi body na předposledním místě. Tým dorostu vede sekretář Václav Kropáč, žáky Bedřich Novák, přípravku Miroslav Matuščin.

2007

Po zimní přípravě v okolí Hnanic a sérii přípravných zápasů se A mužstvo dostalo do solidního herního výkonu. Do týmu se vrací po zranění a odmlce David Koza, který vyztužuje obranu. Po jarních výkonech se mužstvo odpoutává od sestupových pozic a umísťuje se po protrápeném podzimu a výrazném zlepšení na jaře na osmém místě před Únanovem a Višňovou za druhými Dobšicemi.

2007/2008

Vedení A týmu zůstává v nezměněné podobě – Šalomon, Peřinka. U dorostu nastupuje dvojice Grossmann, Ženčuch J., u žáků zůstává Novák B. Vstup do sezony se A týmu nezdařil i přes dobrou letní přípravu a výsledky s mužstvy z vyšších soutěží – 1.SC Znojmo B a Miroslaví. Jako velká hráčská ztráta se začíná projevovat odchod střelce Jardy Křišťála na hostování do Inzertexpresu Znojmo a ukončení činnosti bratrů Rohovských. Po úvodním vítězném zápase ve Vojkovicích / 3 : 1 / přichází serie 4 proher a 3 remíz s celkovým skóre 8 : 20. Velkým handicapem pro tým bylo zranění brankáře Alexy v druhém utkání podzimu doma s Únanovem /0:4/. Alternativní náhrady brankáře během podzimu – Gestinger M., Ženčuch R. a posléze Polášek Zdeněk /hostování z Inzertexpresu/ se ukázaly jako nevyhovující a byly jednou z příčin nespokojenosti s prací zbylých členů výboru a vedení týmu. Po osmém podzimním kole doma se Starým Lískovcem /1:1/ dochází k odvolání trenéra Šalomona a odstoupení vedoucího mužstva Peřinky. V dalších pěti zápasech hráči vyžádaný trenér Matuščin a vedoucí mužstva Štorek dosahují s mužstvem 1 remízy a 4 proher se skórem 9:20. Po podzimu je tak mužstvo na nelichotivém posledním místě 1.B sk.B se sedmi body a skórem 17:40. Dorost i žáci se umisťují ve spodní polovině tabulek OP. Je dobudováno osvětlení treninkové prosívkové plochy.

Jaro 2008

Na začátku zimní přípravy je hlavním požadavkem doplnit A tým, přicházejí tak Norbert Machát /hostování Pavlice/, Michal Samaš /hostování Chvalovice/, Křišťál Jaroslav /návrat z Inzertexpresu/, Šuhajda Martin /přestup z Únanova/. Do týmu se opětovně zapojují Libor Procházka / po těžkém úrazu /, Luboš Rohovský, Luboš Artim a Martin Nesnídal. Výrazně posílené mužstvo si dává předsevzetí získat 25 jarních bodů a zachránit se v soutěži. Po problémech s herním projevem A týmu na podzim a odstupování funkcionářů v průběhu roku je téměř nefunkční výbor a kontrolní komise Tatranu a je zřejmé, že nelze čekat do příštího roku na řádné volby. Na členské schůzi v únoru je rozhodnuto svolat mimořádnou volební členskou schůzi. Na té již nekandiduje po 14 letech do funkce předsedy Tatranu Jan Peřinka. Statutárními zástupci jsou zvoleni předseda Luboš Rohovský a sekretář Václav Kropáč, členy pak Miroslav Matuščin, Halkoci Rostislav, Berka František, Šuhajda Martin a Slabý Jaroslav. Do kontrolní komise předseda Saxa Jozef, Štorek Jindřich st., Vrba Miroslav. Od prvního jarního zápasu v Únanově /4:4/ se týmu zjevně daří a v posledním utkání jara doma s Vojkovicemi /3:2/ se s jarní bilancí 25 bodů a skóre 36:19 /celkově 32 bodů a 53:59/ tým zachraňuje v 1.B třídě. Je to na úkor mužstva Hodonína ze skupiny C, který je při vzájemném srovnání horší o 1 rozdílový gól. Tomu se říká dodržet předsevzetí !!!!!! U mužstva žáků a přípravky končí v létě dlouholetý trenér Novák Bedřich. Týmy přebírají Halkoci Rostislav a Pisca Jaroslav. U dorostu pokračuje Grossman Václav s asistencí Halkociho. V areálu je dobudován zavlažovací systém a síťové zábrany za spodní brankou.

2008/2009

V letní přestávce je získán na přestup z Pavlic brankář Norbert Machát a z Chvalovic na roční hostování Michal Samaš. Tým dále doplňuje veterán Halkoci Rostislav a navrátilec z dobšického dorostu hokejista Robin Koza. Tím je udržena hráčská základna z „jarní jízdy“. Na hostování do Jaroslavic odchází dlouholetá opora František Vrba a do Štítar Moler Pavel. 21.června 2008 zajíždí Tatran do družebního Semerova. V průběhu léta spouští autor Vojta Štorek projekt webových stránek Tatranu na www.tatransatov.cz. Do ročníku 2008/2009 je přihlášeno „B“ mužstvo s cílem rozšíření hráčské základny řadou příchozích hráčů a odchovanců. Po podzimu je A tým s 15 body a skóre 28:14 těsně nad sestupovým pásmem především díky posledním 5 utkáním, kdy došlo ke zbytečným ztrátám. V jarních zápasech chybí týmu střelec typu Jardy Křišťála z doby před rokem. Sám Křišťál dlouhodobě laboruje s onemocněním a výrazně schází také zraněný David Koza. Tým ztrácí několik jasných zápasů a trápí se jak v obraně tak v koncovce. Na konci ročníku se opakuje situace před rokem, kdy Tatran bojuje o udržení v soutěži v posledním domácím utkání…tentokráte s nováčkem z Jaroslavic. Ve vyrovnaném utkání hrajeme ve druhé půli o deseti po vyloučení a díky trestnému kopu Zdeňka Peřinky a teči Michala Samaše z 88. min. vítězíme 1 : 0 !!! Ze soutěže nakonec sestupuje mj. Únanov a do 1.A třídy postupuje Baník Zbýšov. Celkový úspěch Tatranu v tomto ročníku završuje B tým Jiřího Cilečka svým postupem do III. třídy a přípravka pod vedením Jardy Piscy vítězstvím ve své skupině okresní soutěže a postupem do OP.
25.2.2024 13:53:03
 Přihlásit automaticky
#1
Upravena informační tabule
rousova - 21.02.2024 22:22
#2
Upravena informační tabule
storno77 - 17.01.2024 20:24
#3
Upravena informační tabule
storno77 - 17.01.2024 20:24
#4
Upravena informační tabule
ondra - 08.01.2024 15:39
#5
Upravena informační tabule
ondra - 08.01.2024 15:39